Media/Promotion Support

Media/Promotion Support

  • Mr. Bhanubhakta Acharya, (PhD scholar) University of Ottawa
  • Mr. Raju Thapa – Former NTV News writer/reader/broadcaster
  • Mr. Dipak Gautam – Former Kantipur jornalist
  • Dr. Govinda Singh Rawat Khabarsamprasan, Canada
  • Mr. Bikash Raj Neupane, Himalayankhabar,
  • Mr. Kishor Panthi, Khasokhas Weekly & ABC-TV US
  • Mr. Gokarna Lamichhane, canadakhabar.com